شنبه / 30 فروردين 1393
[ثبت نام گروه2 دوره هاي مديريت تجهيزات پزشكي ][ثبت نام گروه6 دوره هاي زيرساخت هاي اعتباربخشي][راه اندازي كلينيك اينترنتي خدمات مشاوره مديريت در حوزه اعتباربخشي ][*** دفتر سلامت مركز مطالعات دانشگاه شريف، كلينيك مشاوره مديريت بيمارستاني*** ][ارائه دهنده خدمات تخصصي آموزشي و مشاوره اي مديريت به بيمارستان هاي سراسر كشور ]
 
 
کاتالوگها
 
   
 
 
 
 بيمارستان پاستورنو
با توجه به عملي شدن طرح هدفمند كردن يارانه ها و مسائل پيش رو يكي از مهمترين اقدامات سازمان ها اجراي راهكارهايي جهت كاهش مصرف انرژي است. يكي از مهمترين بخش هاي مصرف كننده انرژي بخش ساختمان مي باشد. اين بخش با 40% از كل مصرف انرژي كشور داراي پتانسيل قوي جهت كاهش مصرف انرژي مي باشد. بنابر اين انجام مميزي انرژي در اين بخش جهت شناسايي و تحليل اقتصادي راهكارهاي كاهش مصرف انرژي امري مهم و ضروري تلقي مي شود. يكي از مهمترين انواع ساختمان ها كه با توجه به نحوه كاربري آنها بيشترين مصرف انرژي را دارا مي باشد، بيمارستان است. در اين راستا تيم مصرف انرژي مركز مطالعات دانشگاه صنعتي شريف در راستاي كاهش مصرف انرژي در بخش درمان مشاوره به بيمارستان ها را آغاز نموده است. در اين راه بيمارستان پاستورنو از جمله بيمارستانهايي بود كه بصورت كامل در آنها پروژه به انجام رسيده است.
گزارش تكميلي به همراه عكس هاي مراحل انجام پروژه بروي سايت بارگذاري خواهد شد.
اين تيم آمادگي خود را جهت مشاوره تخصصي به تمامي بيمارستانهاي كشور اعلام مي دارد.
1.5/5 امتياز (6)
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
 
متن متن متن